Verenigingsregels V.V.Zundert

Voor alle regels geldt: Tegen de speler, die zich misdraagt en afspraken of richtlijnen niet nakomt, worden passende maatregelen / sancties genomen door de teamleider of jeugdbestuur / hoofdbestuur / dagelijks bestuur.

Algemeen

1.    Aan en afmelden bij VVZ:

·         Aanmelden bij voorkeur via een e-mail aan de ledenadministratie, het adres staat op de website onder "Lid worden ?" Vanaf 11 jaar en ouder is een spelerspas verplicht voor het spelen van wedstrijden, lever hiervoor zo snel mogelijk na aanmelding een recente pasfoto in bij de ledenadministratie. Pas als deze spelerspas beschikbaar is, gewoonlijk 4 tot 6 weken na aanmelding kan er aan wedstrijden deelgenomen worden. Automatisch gaat er een mail van naar de Jeugdsecretaris en ook naar de Penningmeester. Deze verzorgen de ledenadministratie en de financiële afwikkeling.

·         E- en F-jeugd en kabouters. Voor deze categorie geldt een kosteloze proeftijd van 3 maanden. Alle andere categorieën dienen per direct contributie te gaan betalen.

·         Na aanmelding via de site, tekenen de (aspirant-)leden en/of ouders de Verenigingsregels voor ontvangen en geaccepteerd af (via info Penningmeester aan Leider) en voor het feit dat zij een tas en/of bal van de VVZ in bruikleen hebben, dat hier juist mee wordt omgegaan, dat beschadigingen worden gemeld en dat bij afmelding deze spullen terugkomen bij VVZ. De bal mag bij afmelding einde seizoen behouden worden. (dit geldt voor de E&F jeugd).Tas en overige materialen blijven dus eigendom van VVZ, de betreffende teamleider houdt hier controle op! Bij beëindigen van het lidmaatschap moet je de spullen die je in bruikleen hebt gekregen direct inleveren.

·         Ouders / nieuw aangemelde leden ondertekenen bij aanmelding voor het accepteren van de betaling contributie voor het gehele seizoen (halverwege uitstappen = je team in de steek laten!) Afmelding in de loop van het seizoen geeft geen recht op restitutie van de contributie (ook de KNVB verlangt de volledige vergoeding, erger is: je laat je Club in de steek).

·         Afmelding enkel via een melding aan VVZ t.a.v. de Penningmeester/ledenadministratie. Opzeggen regulier aan het eind van het seizoen maar voor 16 juni. Dan zijn er geen kosten verbonden aan het lidmaatschap bij de KNVB en geen contributie verschuldigd aan de club. Opzeggen tussen 16 juni en 1 augustus dan zijn de kosten voor het lidmaatschap bij de KNVB wel verschuldigd maar geen contributie aan de club, dit is € 20  inclusief administratiekosten. Opzeggen na 1 augustus dan zijn zowel de kosten voor het lidmaatschap bij de KNVB als het volledige contributiebedrag, horende bij de betreffende speelcategorie, bij de club verschuldigd. Als je niet aan je geldelijk verplichtingen hebt voldaan, kun je niet elders gaan voetballen.

2.    Betaling van contributie gaat bij voorkeur via een automatisch incasso, anders binnen 30 dagen na ontvangst van de acceptgiro. De Penningmeester houdt hier controle op!

3.    Fietsen plaatsen op de daartoe bestemde terreinen voor de kleedlokalen en achter de kantine. Brommers en scooters achter de kantine in de vakken.  De toegangsweg vrijhouden! Dit ivm met de veiligheid en eventuele toegang voor hulpdiensten. Ook worden er geen fietsen ed. meegenomen naar de voetbalvelden als je gaat trainen en/of voetballen. Iedereen gaat lopend.

4.    Het is niet toegestaan door de beplantingen te lopen.

5.    Het is niet toegestaan zich in kleedlokalen van andere elftallen of tegenstanders te bevinden. Toeschouwers en/of supporters mogen niet de kleedlokalen in.

6.    Van wedstrijd –, trainingskleding en eigendommen van andere personen dient men af te blijven.

7.    Als bij eventuele vernielingen of diefstal de “dader” wordt achterhaald wordt hij/zij en/of ouders aansprakelijk gesteld en zijn verantwoordelijk voor de kosten.

8.    Respect voor medeleden, bestuurders, scheidsrechters en tegenstanders, dus voor iedereen!

9.    Ingeval van mistoestanden is het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) bevoegd om aan alle leden direct een sanctie op te leggen.

10.Geen afval rond laten slingeren maar deze in de daartoe bestemde afvalbakken deponeren.

11.Glazen en flessen uit de kantine worden niet mee naar het veld en kleedlokalen genomen.

12.Sporttassen worden voor en na de wedstrijd en training in het daarvoor bestemde tassen rek (en niet ervoor!) naast de hoofdentree van de kantine of onder de luifel geplaatst. Alleen bij regen mogen tassen mee naar binnen worden genomen.

13.De sporttassen zijn eigendom van de vereniging en mogen alleen gebruikt worden voor de voetbalactiviteiten van de vereniging.

Wedstrijden en trainingen

1.    Op tijd aanwezig zijn.

2.    Douchen verplicht na trainingen vanaf de D jeugd en bij wedstrijden vanaf de F uit hygiënisch oogpunt. Gezien de eigen geloofsovertuiging mag dit wel in bijv. zwembroek gebeuren. Eventuele pesterijen hierover worden niet getolereerd.

3.    Het dragen van badslippers tijdens het douchen is verplicht.

4.    Voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Tijdens trainingen en wedstrijden is het niet toegestaan om sieraden en/of petjes te dragen. Bij trainingen laat ze thuis! Bij wedstrijden inleveren bij een van de leiders!

5.    Spelers luisteren als trainers of leiders aan het woord zijn.

6.    Trainingsmaterialen mogen pas na overleg met terreinmeester, trainer of leider naar het veld worden meegenomen. Na gebruik worden deze weer netjes opgeruimd door de spelers.

7.    Afmelden voor trainingen bij de hoofdtrainer.

8.    Afmelden voor de wedstrijden bij de aangewezen leider. Iedereen afmelden voor 18.00 uur op de donderdag voor de wedstrijd.

9.    Trainingsmaterialen die zoek raken in de beplanting direct gaan opzoeken.

10.Trainingskleding aanpassen aan weersomstandigheden of temperatuur.

11.Accepteer positieve maar ook negatieve kritiek.

12.Kleedlokalen worden na gebruik in overleg met trainer of leider opgeruimd en netjes achtergelaten. Geen rommel achterlaten in de kleedkamers. Voetbalschoenen mogen niet in de kleedkamer worden uitgeklopt, maar hiervoor de schoenenborstels buiten de kleedlokalen te gebruiken.

13.Van de ouders wordt verwacht dat zijzelf of door henzelf aangewezen vervangers een aantal keren per seizoen bij toerbeurt met de overige ouders en in overleg met de begeleiding het vervoer naar uitwedstrijden verzorgen. Indien door gebrek aan medewerking herhaaldelijk een wedstrijd niet door kan gaan en/of er hierdoor sprake is van financiële consequenties voor de vereniging, zijn het de ouders die de betreffende elftallen wel danig teleurstellen.

14.Er mag geen snoepgoed zoals chips, mars ed. mee in de kleedkamer worden genomen. Dit geldt voor zowel trainingen als wedstrijden.

15.De spreektaal in de kleedlokalen en de kantine en rondom onze velden is NEDERLANDS !

16.Alle kleedlokalen zijn tijdens trainingen en wedstrijden verplicht op slot.

Wedstrijden

1.    Scheidsrechters, officials en tegenstanders worden nooit en te nimmer beledigd, bedreigd of onheus bejegend.

2.    Gele kaarten wegens beledigen van de (assistent)-scheidsrechter of tegenstander worden bestraft met een sanctie, deze bestaat uit het fluiten van een jeugdwedstrijd. (dit geldt voor jeugd maar ook voor senioren).

3.    Alle spelers en leiders en trainers geven na de wedstrijd de scheidsrechter en de tegenstander een hand.

4.    Alle mobiele telefoons staan uit op het moment dat de voorbespreking van de wedstrijd begint. Deze blijft ook uit tot na de wedstrijd.

5.    Alle materialen, tenues en trainingspakken, ballen ed.  worden door het betreffende team of elftal zelf opgeruimd.

6.    Waardevolle zaken  worden verplicht ingeleverd voor de wedstrijd bij een van de leiders en opgeborgen tot na de wedstrijd in een kluis in jeugdhonk.