Verzekeringen

Onze vereniging heeft een ongevallenverzekering lopen via de K.N.V.B. bij W.A. Henfield B.V. Hierna volgt de inhoud van deze verzekering.

Collectieve ongevallen verzekering ten behoeve van de leden van de amateursectie van de KNVB. •Wie zijn verzekerd:Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, (assistent-)scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers enzovoort; •Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkenen aanvaarde, structurele functie. •Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd. •Wanneer geldig:Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort; •tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het vliegrisico is gedekt; •(assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen. •Dekkingsgebied: De gehele wereld. •Wat is verzekerd •rubriek A € 10.000 bij overlijden door ongeval. •rubriek B € 50.000 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden tot 19 jaar*, € 25.000 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden vanaf 19 jaar*. •rubriek D1 € 250 geneeskundige kosten (secundaire verzekering, dus eerst claimen bij eigen verzekering. Niet gedekt is het eigen risico van de particulier verzekerden)**. •rubriek D2 € 625 tandheelkundige kosten (secundaire dekking, dus eerst claimen bij ziekenfonds o.d.)** € 1.000 bij overlijden door hartaanval*** € 250 bij schade aan bril/contactlenzen van (assistent-)scheidsrechter, ontstaan tijdens de wedstrijd of in direct verband daarmee. * •een eventuele uitkering krachtens rubriek B vindt plaats volgens een zogenaamde progressieve invaliditeitsschaal; hierbij ligt het uitkeringspercentage altijd hoger dan het invaliditeitspercentage indien dit laatste tenminste 26% bedraagt; zo wordt bijvoorbeeld bij een vastgestelde invaliditeit van 50% geen 50% maar 75% van het verzekerde bedrag uitgekeerd en bij 75% invaliditeit zelfs 150%. ** uitsluitend ten behoeve van scheidsrechters en neutrale assistent-scheidsrechters geldt in geval van molestatie en langdurige ziekenhuisopname/arbeidsongeschiktheid een uitgebreidere dekking. *** Wanneer een persoon tijdens de actieve deelname aan een voetbalwedstrijd of training komt te overlijden ten gevolge van een ziekte biedt deze verzekering dekking voor een bedrag van € 1.000 . Deze dekking onderscheidt zich wezenlijk van de bovengenoemde dekking bij rubriek A. Rubriek A heeft betrekking op overlijden ten gevolge van een ongeval (zie begrip ongeval). In het geval van overlijden door een ziekte is geen sprake van een ongeval, maar van gevolg van een kwaal dat zich tijdens het voetballen openbaart. •Begrip ongeval Onder ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde welke geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel veroorzaakt waarvan de, blijvende invaliditeit of de genees en/of tandheelkundige kosten het gevolg is/zijn. Met verzekeraars is overeengekomen dat legionellabesmetting in de zin van de polis wordt beschouwd als een ongeval. Dit betekent dat binnen de context van de polis bij blijvende invaliditeit of overlijden, als gevolg van legionellabesmetting, een uitkering op basis van de ongevallenverzekering wordt gedaan. •Ongevalsmelding Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij de (jeugd)secretaris en de wedstrijdcoördinator. •Overlijden Een dodelijk ongeval dient zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 x 24 uur rechtstreeks gemeld te worden bij de experts Cun­ningham Polok Schoute, telefoon 020 - 6264535, die hiertoe 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn. •Polisvoorwaarden Het bovenstaande vormt slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage op de KNVB districtsbureau's. Via de secretaris, Martin van Erk kan men deze aanvragen. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de KNVB Beknopt dekkingsoverzicht per 01.08.2003 •Aansprakelijkheid De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en zaakschade, inclusief gevolgschade), waar ook ter wereld toegebracht aan derden. •Wie zijn verzekerd De KNVB met zijn districten; het bestuur van de KNVB en de besturen van de districten; de door de KNVB toegelaten verenigingen en stichtingen; personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor premie wordt betaald; vrijwilligers (niet-leden), gedurende de tijd dat zij werkzaam heden verrichten ten behoeve van verzekerden; personen die deelnemen aan door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden; functionarissen in dienst van de KNVB, zijn districten en/of de door de KNVB toegelaten verenigingen/stichtingen, zoals consuls, (assistent)scheidsrechters en dergelijke. •Verzekerd bedrag Voor aansprakelijkheid van de genoemde verzekerde geldt een verzekerd bedrag van € 12.500.000,- per gebeurtenis. •Eigen risico Op uitkeringen voor schade aan zaken wordt per gebeurtenis een eigen risico van € 500,00 in mindering gebracht. Bij aansprakelijkheid voor schades lager dan € 500,00 behoeft derhalve geen melding te worden gedaan bij de verzekeraar. •Wanneer geldig Tijdens alle (club)activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enz. - tijdens trainingen en/of wedstrijden in vertegenwoordigende elftallen van de KNVB; tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen. •Uitsluitingen Opzet; de aansprakelijkheid voor een schade die opzettelijk of met goedvinden van een verzekerde is toegebracht; motorrijtuigen; de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen en luchtvaartuigen; wel gedekt is echter de aansprakelijkheid voor schade door of met niet-gekentekende motorrijtuigen, zoals grasmaaiers, die gebruikt worden voor de aanleg of het onderhoud van sportterreinen; opzicht; de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden die een verzekerde, of iemand namens hem, ten vervoer of ter bewaring zijn toevertrouwd, of die hij krachtens enige overeenkomst onder zich heeft; voor het amateurvoetbal is echter wel een beperkte dekking van kracht, ondermeer voor gehuurde zaken; diefstal/vermissing; de aansprakelijkheid voor schade verbandhoudend met diefstal, verduistering, vermissing en verwisseling van zaken; aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een legionellabesmetting; •Asbest Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortgevloeid uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken. •Toerekenbaarheid Voor een geldig beroep op deze verzekering is in ieder geval vereist dat een verzekerde voor de toegebrachte schade aansprakelijk is, dat er een zogenaamde toerekenbare tekortkoming aan de orde is; het is belangrijk om te weten dat er in het algemeen geen aansprakelijkheid is voor schade die bij een “normaal spelverloop” wordt toegebracht. •Schademelding Melding van een schade c.q. aansprakelijkstelling dient plaats te vinden bij brief aan Aon Nederland, t.a.v. Mr. F Stephenson, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam Z-O, o.v.v. KNVB – 100146/800. •Andere verzekeringen De dekking van deze verzekering is secundair; dit betekent nadrukke­lijk dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd. •Polisvoorwaarden Het bovenstaande vorm slechts een uittreksel van de voorwaarden; de volledige en bindende polisvoorwaarden liggen ter inzage op de KNVB districtbureau's. Welke procedure dient gevolgd te worden: 1.Indien een ongeval heeft plaatsgevonden, dient door hiervan een melding te worden gegeven aan verantwoordelijk bestuurslid (Waldo Snepvangers). 2.Deze stelt aan de ouders c.q. speler een schadeformulier ter beschikking. 3.Punt 1 van het schadeformulier is reeds ingevuld door Waldo Snepvangers. 4.De overige punten dienen door de speler c.q. ouder te worden ingevuld. Volg daarbij het schema. 5.Het formulier dient door de ouder c.q. speler ingezonden worden naar het volgende adres: W.A. Henfield B.V. t.a.v. afdeling Varia-schade Postbus 75133 1070 AC Amsterdam •Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met Martin van Erk, telefoon 076 - 597 51 54