Veilige sportomgeving vv Zundert

De voetbalvereniging Zundert wil al haar leden graag een veilige omgeving bieden waarin gesport kan worden. Helaas zien we in het nieuws steeds vaker berichten waarin dit niet lukt, gelukkig is dit tot op heden aan vv Zundert voorbij gegaan. Desondanks wil vv Zundert hierin geen afwachtende houding aannemen maar een actief preventief beleid voeren.

De genomen maatregelen

Om een veilige omgeving te kunnen waarborgen zijn een aantal gedragsregels opgesteld met daaraan gekoppeld een protocol over hoe te handelen als dit ooit mis mag gaan.

Daarnaast wordt voor vrijwilligers en medewerkers die in contact komen met kwetsbare groepen door vv Zundert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Zonder het bezit van deze VOG is het niet mogelijk om als vrijwilliger of medewerker bij vv Zundert actief te zijn.

De laatste maatregel die genomen wordt is het aanstellen van Vertrouwenscontactpersonen (VCP). Met het aanstellen hiervan wordt het de leden mogelijk gemaakt om met een onafhankelijk iemand te kunnen praten over, en het melden van grensoverschrijdend gedrag.

Omschrijving grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en/of andere handelin­gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaats­vinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.