Algemene ledenvergadering

woensdag 20 september 2023, 18:00

Algemene Ledenvergadering donderdag 19 oktober

Donderdag 19 oktober wordt, voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ in de kantine de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Wij hebben na de goede opkomst van vorig jaar deze belangrijke vergadering opnieuw op donderdagavond gepland. Trainingsavond voor velen en clubavond voor ons allemaal. We rekenen dan ook weer op een grote opkomst.

Naast de gebruikelijke terugblik op de periode tussen de jaarvergaderingen is er een inkijkje in de toekomst.  Met onderwerpen als de financiële verantwoording, verduurzaming, staan we ook stil bij de uitkomsten van de brainstormavonden m.b.t.  de gezamenlijke bepaling van de toekomstvisie.

Ook zijn de periodieke verkiezingen aan de orde. Dick Havermans (secretaris) is aftredend volgens rooster. Gelukkig heeft Dick zich verkiesbaar gesteld voor een derde termijn. Helaas heeft er zich nog geen kandidaat gemeld om de aftredende Corné Verschuuren (namens de infocommissie) op te volgen. Hiermee komt het aantal vacatures in het hoofdbestuur op drie.  Naast de infocommissie zijn ook de portefeuilles Sponsoring, Kantine & Activiteiten nog vacant. Vrijwilligerstaken invullen is dus begrijpelijk ook een hot-item binnen de vereniging.

Ingevolge artikel 12 van de statuten is het de leden vrij (tegen)kandidaten aan te dragen. De namen van deze kandidaten dienen minstens een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk in het bezit te worden gesteld van de secretaris Dick Havermans en/of voorzitter Sacha Gommers. Bovendien moet deze kandidaatsstelling ondertekend zijn door tenminste drie andere leden. Alle leden hebben één stem. Jeugdleden/ouders hebben 1/5 stem. De verkiezing zal schriftelijk plaatsvinden. De vergadering start om 21:00 uur. Vanaf 20:30 uur is de kantine open en is er gelegenheid het verslag van de vorige ledenvergadering en de opgestelde toekomstvisie in te zien.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Zundert